home reglementen
Reglementen

Inleiding

Kinderdagverblijf Jalo vangt kindjes op van 0 tot 3 jaar.
De basis voor vaste afspraken tussen de ouders en kinderdagverblijf JALO bestaat uit het huishoudelijk reglement, de inlichtingenfiche en de opvangovereenkomst.

Huishoudelijk Reglement

Dit reglement is een schriftelijke weergave van de afspraken die gelden in kinderdagverblijf JALO. Het schept als ouder een duidelijk beeld van het kader waarbinnen onze opvang plaats vindt. Dit reglement wordt aangewend als vertrekbasis bij discussies over de dienstverlening.
Het huishoudelijk reglement wordt door de ouders ondertekend. Daardoor aanvaarden de ouders de werkingsmodaliteiten van JALO.

Inlichtingenfiche

De inlichtingenfiche geeft informatie betreffende:
- contactgegevens van de ouders
- medische gegevens van uw kind
- nuttige achtergrondinformatie om uw kind beter te leren kennen.
De inlichtingenfiche wordt ook door de ouders ondertekend.

Opvangovereenkomst

De
opvangovereenkomst geeft concrete afspraken weer betreffende de opvangdagen van uw kind.
Dit document wordt zowel door de ouders als door een van de verantwoordelijken van kinderdagverblijf JALO ondertekend.

Pedagogisch aanbod

Wij vinden niet alleen het verzorgende en het medische, maar zeker ook het pedagogische aspect zeer belangrijk. Wij proberen de kindjes zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. Ook zullen we altijd ieder kind individueel bekijken en het steeds de nodige aandacht geven.

Voor de baby’s en de kruipers is er een minder gestructureerd dagverloop. Wij proberen zoveel mogelijk aan de individuele behoeften te voldoen. Wij zullen de kindjes stimuleren in de ontwikkeling van sociale, motorische, creatieve vaardigheden en in hun zelfstandigheid.

Voor de peuters is er een goede afwisseling van begeleide en vrije activiteiten. Hun dagindeling is gestructureerd en toch aangepast aan de behoeften van het kind.

Straffen en belonen

Wij zijn van het principe dat het veel belangrijker is om de nadruk te leggen op het goede dan op het minder goede. Wanneer de kinderen slagen in iets of gewoon goed gedrag vertonen zal dit dan ook beloond worden. Belonen zal vooral mondeling gebeuren met complimenten zoals; flink zo, goed gedaan, bravo,… Wanneer kindjes zindelijkheidstraining doen zal het belonen naast het mondelinge ook gebeuren met een zindelijkheidskalender waar de kindjes dan stickertjes mogen opkleven.

Uiteraard kan je niet van een kind verlangen dat het zich altijd voorbeeldig gedraagt. Wanneer het kindje toch eens minder flink is( vb. andere kindjes pijn doen, opstandig gedrag, groepsregeltjes niet naleven,…) zal dit ook vooral mondeling aangepakt worden. Het kind zal op zijn fouten gewezen worden en ook uitleg krijgen waarom iets niet door de beugel kan. Wanneer het kind na mondeling overleg nog steeds in de fout gaat, zal het even apart gezet worden om kort daarna weer de groep te vervoegen. Vanzelfsprekend zijn lichamelijke straffen totaal uitgesloten.

Ouders zullen ook op de hoogte gehouden worden van het algemene gedrag van het kind tijdens de opvang. Zo kunnen we samen oplossingen zoeken voor eventuele probleemsituaties. (vb. niet willen eten, andere kindjes bijten, …)

Personeel

Het personeel van kinderdagverblijf JALO beantwoordt aan de diplomavereisten van Kind & Gezin en de verwachtingen van de directie. Het kinderdagverblijf staat in voor de controle, de begeleiding en vorming van het personeel.

 

Openingsuren

 Wij zijn open

- maandag tot en met donderdag 6u45 - 18u30

- vrijdag 6u45 - 18u00


Inschrijvingen

De inschrijving van uw kind gebeurt via een van de verantwoordelijken. U schrijft uw kindje het best in wanneer u nog zwanger bent.

Bij inschrijving wordt een reserveringssom van €100,00 gevraagd. Wanneer uw kind schoolrijp is en het contract daarmee voltooid is, betalen wij u deze som terug. Wanneer uw kindje nooit geweest is of het contract niet werd nageleefd, gebeurt er geen terugbetaling.

~ Uw kindje kan ingeschreven worden vanaf de aangevraagde datum als:
     - het huishoudelijk reglement gelezen en in tweevoud ondertekend is.
     - de inlichtingenfiche volledig is ingevuld.
     - de inschrijvingssom is betaald binnen de 10 dagen na ondertekening van het contract.
~ Wanneer wij op het moment van aanvraag geen beschikbare plaats hebben, kan uw kindje op een wachtlijst geplaatst worden. Van zodra een plaatsje vrijkomt, brengen wij u hiervan op de hoogte. Indien u nog geen andere opvang gevonden heeft, kan er dan eventueel een definitieve inschrijving gebeuren.

Duur van de opvang

Via de regelgeving van Kind & Gezin, vragen wij dat de kindjes minstens 3 volledige dagen per week naar de opvang zullen komen.

Weekdagen:
Indien uw kind minder dan 5 uren bij JALO verblijft, wordt een halve dag aangerekend. Bij een verblijf van meer als 5 uren wordt een volledige dag aangerekend.

Wanneer uw kindje niet naar de opvang komt wegens ziekte, vragen wij te verwittigen vóór 9 uur.

Opzegging van de opvang

Door de ouders
De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de verantwoordelijken van JALO. Dit ten minste 4 weken op voorhand. Gebeurt dit niet, dan word de inschrijvingssom van 100,00€ niet terugbetaald.

Door het kinderdagverblijf
JALO kan de opvang éénzijdig beëindigen, wanneer de ouders de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van JALO. De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en ingangsdatum van de schorsing.

Klachten

Wanneer u klachten zou hebben kan u altijd bij het personeel of de leidinggevenden van kinderdagverblijf JALO terecht. In samenspraak en op gegronde basis zal dan naar een gepaste oplossing gezocht worden.
U kunt ook altijd met uw klachten terecht bij Kind & Gezin.
Contactgegevens:
Klachtendienst Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02/533 14 14
Fax: 02/534 14 48
E-mail: klachtendienst@kindengezin.be

Verzorging en kleding

Wij streven naar een optimale verzorging en hygiëne. U brengt uw kindje gewassen en gekleed naar de opvang zodat wij onze tijd optimaal kunnen gebruiken voor onze pedagogische taak. In uitzonderlijke omstandigheden staan wij u graag bij. Verzorgingsproducten zijn ter plaatse beschikbaar. Speciale verzorgingsproducten brengt u zelf mee.
Handdoeken, washandjes, slabbetjes, bedlinnen en slaapzak worden door JALO voorzien.
Wij vragen om telkens een volledige set genaamtekende reservekleertjes voor uw kind ter beschikking te hebben. Ook vragen wij gepast binnenschoeisel te voorzien. (kousjes voor de kruipertjes, pantoffeltjes of antislipkousjes voor de stappertjes.) Bevuilde kleertjes worden met u meegegeven. Gebruikte reservekleertjes van JALO worden zo vlug mogelijk gewassen en gestreken teruggebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongetekende kledij die zoek raakt.
Ieder kindje zal een persoonlijk mandje/ vakje/ kapstokje hebben, herkenbaar aan een eigen symbooltje.
Aan de ingang van het kinderdagverblijf is er ook een opbergruimte voor maxi-cosi’s.

Veiligheid

Kinderdagverblijf JALO voldoet in alle opzichten aan de aller-strengste nieuwe eisen. Het is zeer veilig en kindvriendelijk ingericht.

Belangrijk is de deurbeveiliging. De toegangsdeur is beveiligd met een elektronisch badgesysteem. Hierdoor wordt de toegang tot het gebouw enkel voorzien voor ouders, personeel en verantwoordelijken. Aan het badgesysteem is ook een tijdsregistratie gekoppeld om extra controle te voorzien op de opvanguren van uw kindje.

Bijzonder is het ventilatiesysteem. Hierdoor wordt de lucht in alle ruimtes voortdurend ververst.

In het hele gebouw is vloerverwarming voorzien. Hierdoor is de vloer aangenaam warm en kunnen de kindjes zich niet bezeren aan gevaarlijke, warme radiatoren.

Kinderdagverblijf JALO voldoet aan de strenge veiligheidsnormen op het gebied van brandveiligheid.

JALO is verzekerd voor de eventuele lichamelijke ongevallen die uw kind zou oplopen tijdens zijn/haar verblijf in ons kinderdagverblijf. De kosten niet gedekt door het ziekenfonds worden dan door de verzekering terugbetaald aan de ouders.
De eventuele doktersonkosten die gemaakt worden omwille van ziekte van uw kind vallen niet onder deze verzekering en worden op de volgende factuur verrekend.

Verder werden ook verzekeringen met betrekking tot het gebouw en burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel afgesloten.

Wij vragen aan geïnteresseerde ouders om een afspraak te maken na sluitingstijd. Dit om de privacy en veiligheid van de reeds opgevangen kindjes te garanderen.

Voeding

Wanneer u uw kind ’s morgens naar de opvang brengt, heeft uw kind al ontbijt of flesvoeding gekregen.

Ons kinderdagverblijf zorgt voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van uw kind.

 De samenstelling van het menu en van de bereiding gebeurt onder toezicht van de leidinggevenden.

Het middagmaal bestaat uit soep, een hoofdgerecht en eventueel een dessert. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met specifieke wensen en behoeften omtrent de voeding. Voor concrete afspraken omtrent voedingsgewoonten verwijzen wij naar de inlichtingenfiche. Het menu van de week hangt uit in het kinderdagverblijf.

Mogen wij vriendelijk vragen geen extra tussendoortjes mee te brengen. Ook vragen wij het eetmoment te respecteren.
Het eetmoment is voor ieder kind een belevenis op zich. 
- het tienuurtje: 9u30
- het middagmaal: 11u30
- het vieruurtje: 15u00

Vaccinaties

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om uw kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Wanneer uw kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen voor uw kind tot gevolg hebben. Ook lopen andere kinderen en personeelsleden in de opvang het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

Breng- en haalmomenten


Als ouder heeft u ten allen tijde toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft.

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind brengen of afhalen. Wel vragen wij met aandrang om de kindjes vóór 9u te brengen. Om de rust van de kindjes niet te verstoren vragen we om uw kind bij voorkeur niet af te halen tijdens het middagdutje. Ook tijdens de eetmomenten worden geen kindjes gebracht of afgehaald. Meer info kan u vinden onder de rubriek ‘voeding’.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je  informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers
of de leidinggevende.

Bij de breng- en haalmomenten worden de kinderen in en uitgelogd in het computersysteem, zodat uren van aankomst en vertrek genoteerd zijn. Zo ontstaan er geen discussies over het aantal opvanguren van uw kind. Maandelijks wordt een aanwezigheids lijst ondertekend.

Kinderdagverblijf JALO vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de inlichtingenfiche. Wanneer uw kindje door iemand anders zal worden afgehaald, vragen wij om dit op voorhand te melden bij het personeel of verantwoordelijke.

Heen en weer boekje

Om u dagelijks op de hoogte te houden van de gebeurtenissen en belevingen betreffende uw kind, maken wij gebruik van een mailingsysteem.

U kunt daar informatie in terug vinden over:
- eetmomenten
- slaap- en rustmomenten
- gezondheid
- dagverloop
- …


. Op de inlichtingenfiche is is er een plaats voorzien om al de personen te vermelden die uw kind kunnen afhalen. vb. mama, papa, oma, opa, tante, …
Mogen wij vragen om naast de contactgegevens ook een recente foto te voorzien van deze personen. Zo heeft de verzorgende steeds een goed vergelijk met wie uw kind komt afhalen.

Prijzen

Wij vangen uw kind een volledige of een halve dag op aan volgende prijzen:

maandag tot en met vrijdag:

- volledige dag                                                                   €26,00

- halve dag(max. 5 uren)                                                     €17,00

 

 

Onze tarieven zijn ‘all-in’:

- drank

- een vers fruithapje

- een warme maaltijd

- een koude maaltijd

- courante verzorgingsproducten

- verzekering (lichamelijke ongevallen)

- pampers

Zijn niet inbegrepen:

- dieetvoeding

- geneesmiddelen

- flesvoeding

- eventuele dokterskosten

Wanneer u uw kind te laat afhaalt (na 18u30 op weekdagen of na 18u00 op vrijdag), betaalt u per kwartier € 5,00 extra.

Bij afwezigheid of ziekte op gereserveerde dagen wordt er forfaitair €20.00 voor een volle dag en €17.00 voor een halve dag ( 5u ) aangerekend.

 

Fiscaal attest


Indien u nog vragen heeft omtrent bovenvermelde zaken, zullen wij u graag meer uitleg geven.
Omdat wij de nodige tijd voor onze ouders willen vrijmaken, vragen wij aan de geïnteresseerde ouders om een afspraak te maken bij een van de verantwoordelijken.

Wij staan onder toezicht van Kind & Gezin. Dit betekent dat wij fiscale attesten kunnen afleveren zodat jullie de opvangkosten van jullie kindje kunnen inbrengen.

De kosten voor kinderopvang kunnen voor 100% worden ingebracht met een maximum terugbetaling van €11,20 per opvangdag per kind.


 

 

 

 


Jalo 2019
Privacybeleid